Publicerad: 04/26/2006


Spelet snart en verklighet?

I samband med lördagens ordförandeträff så presenterades det tänkta spelupplägget för de närvarande klubbarna. Respektive ordförande fick då underlag för vidare information till sina medlemmar men här kommer ändå en kort summering till er alla av det tänkta upplägget:
GR Spel AB
Sporten startar själva ett spelbolag som skall sköta administrationen och den tekniska verksamheten. Tjänsterna kommer att utgöras av personal med erfarenhet av de specifika sysslorna och kommer efter uppstartsprocedurerna att utlysas via bl.a. arbetsförmedlingen och våra egna kanaler. Inga tjänster är tillsatta i dagsläget på spelbolaget utan uppbyggnaden sker i projektform. En spelcentral etableras i Mörby strax norr om Stockholm i anslutning till det teknikbolag vi valt att samarbeta med. Den kommer att fungera som ett nav mellan alla de inblandade banorna som motsvarar den spelkontroll som tidigare fanns hos Svenska Spel.

Spelbolaget skall inte förväxlas med SHCFs kansli utan är helt fristående och kommer att hantera de sysslor som tidigare låg under just Svenska Spel. SHCF måste dock så snart som möjligt återetablera de allra viktigaste kanslifunktionerna för att klara leveranserna av bl.a. startlistor och programrader till spelbolaget innan spelet kommer igång.

Med ett mindre antal mer hängivna spelombud tror vi oss kunna skapa bättre kostnadseffektivitet.
Dyra tv produktioner på helger och nattetid tas bort helt och loppen kommer istället att kunna ses via internet där det också är tänkt att det så småningom även ska finnas spelmöjligheter. När ekonomi finns i verksamheten för regelrätta tv-sändningar skall dessa till en början utgöras av evenemangssändningar vid större lopp. Distribution av väggtidningar och gratisprogram skall styras endast till de aktuella ombuden som verkligen säljer spelet.

God ekonomi
SHCFs ekonomi är god vilket innebär att vi kan driva projektet fram till spelstart på eget kapital.
Som säkerhet för se första månadernas drift kommer vi att ansöka om ett lån som kan utnyttjas om behov skulle uppstå. Grundtanken är dock att intäkter skall komma redan från dag 1 då spelet kommer igång men en viss säkerhetsbuffert är givetvis att föredra.

Med ett eget spelbolag kan sporten själva styra verksamheten vilket kommer att innebära en del förändringar i bl.a. kravet på rader. Ett upplägg skall skapas där alla banor kan vara delaktiga i affären utan att för den delen tumma på viktig spelarinformation. De externa intressenterna, ombuden och teknikbolagen som finns i affären, har givetvis även de sina leveranskrav men är helt tillfreds med det upplägg vi visat upp hittills. Spelupplägget kommer också att innebära att vi redan från slutet av maj ska kunna erbjuda banspel på alla landets befintliga banor om önskemål och vilja finns hos respektive sällskap. Detta sker genom att SHCF tillhandahåller gratis utrustning som kan brukas av klubbarna under förutsättning att de anordnar spel under lotterilagens bestämmelser.

Ombuden
Rikspelssatsningen kommer att till en början att utgöras av cirka 200 noga utvalda ombud spridda över landet som vardera kommer att tillhandahålla en spelterminal med uppkoppling mot den centrala spelcentralen. Ett spelsystem av denna kaliber kräver en mycket stor investering vilket vi löst genom ett samarbetsavtal mellan SHCF och en av världens största leverantörer av spelutrustning där SHCF kostnadsfritt får tillgång till tekniken.

Avkastning
Av den totala omsättningen på riksspelet kommer SHCF att erhålla 10% för sin normala kansli och banverksamhet. Detta skall då motsvara den ersättning som sporten tidigare fått från Svenska Spel.
Av den totala omsättningen på banspelet kommer respektive klubb att erhålla hela 50%. När riksspel sker på en bana går 10% av den lokala omsättningen till arrangerande klubb som ombudsprovision. Våra 200 ombud erhåller också vardera 10% av sin totala omsättning som försäljningsprovision.

Detta innebär, oavsett vilka kostnader som finns för drift av spelverksamheten, att sporten alltid tillhandahåller 10% av den totala omsättningen för sin verksamhet. Ett win-win system där alla tjänar på att omsättningen blir så hög som möjligt. Spelbolaget är dock inte tänkt att gå med direkt vinst utan alla eventuella "intäkter" skall läggas på marknadsföring och fortsatt utveckling av sportens spelverksamhet.

Spel varje dag
Vi har fått klart att spel kan vara möjligt 7 dagar i veckan efter ungefär samma upplägg som tidigare. Engelska lopp och förmodligen även irländska lopp kommer att kunna utnyttjas genom separata överenskommelser. Vår förhoppning är dock att SHCFs klubbar vill utöka antalet svenska lopp och vi hoppas därför att klubbarna är villiga att i uppstartskedet leverera lopp för riksspelet även om vi i det läget säkert har svårt att veta vilka resurser som kommer att finnas när det gäller ersättningsnivåer. I startskedet handlar det om minst 3 lopp som kan utgöra en bas för den tidigare Vinn3 spelformen. Givetvis är det viktigt att försöka täcka kostnader för loppleverans i så hög grad som möjligt, men alla måste vi hjälpa till med att ställa upp med hundar för att komma över tröskeln vid själva spelstarten. Finns fortsatt intresse för spel på hundar, vilket det naturligtvis gör, så kommer vi att direkt kunna se över ersättningsnivåerna.

Förhoppningen är att vi under huvudsäsong skall leverera torsdag, fredag, lördag, söndag med svenska riksspelslopp. Har inte klubbarna möjlighet till detta så får vi istället välja ett uppstartsscenario med flera engelska lopp vilket vi helst vill undvika.

SHCF är medvetna om att ett lotteritillstånd med en återbetalningsprocent till spelarna på endast 50% kommer att påverka den totala omsättningen. Ändå så är vi övertygande om att många spelare även i fortsättningen finner ett nöje i att spela på hundar och känner efter diskussioner med bl.a. några av de tidigare bästa ombuden att vi genom gemensamma krafter kan få en tillräcklig stor omsättningsvolym för att sporten skall kunna fungera på ett bra sätt även i framtiden.

Med hopp om ett snart speltillstånd
Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund


Källa: SHCFCreated by Lena Forsberg